17/07/23 09:14

Phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4

   Ngày 10/11/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

    Để đảm bảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ trên địa bàn tỉnh, các  đơn vị tải về và nghiên cứu thực hiện.

    Tải tại đây:  luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-10-2022-qh15.pdf 

Lên đầu trang