24/02/23 10:35

Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát

     Ngày 07/02/2023, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát.

    Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát (Quy tắc) gồm 03 Chương, 10 Điều, quy định về những tiêu chí chuẩn mực của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ Kiểm sát khi thi hành công vụ. Quy tắc được áp dụng đối với cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, công chức khác, viên chức công tác tại VKSND, Viện kiểm sát quân sự các cấp; khuyến khích áp dụng đối với cán bộ Kiểm sát đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

     File đính kèm: QĐ212023.pdf

Lên đầu trang