27/05/22 16:52

Xây dựng báo cáo thống kê phục vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 ngành KSND

    Thực hiện Công văn số 1762/VKSTC - C2 ngày 24/5/2022 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về việc yêu cầu thống kê phục vụ sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 ngành KSND, ngoài việc truyền gửi số liệu thống kê tháng 5, thống kê 06 tháng năm 2022, các đơn vị tổng hợp thêm một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng Excel và gửi về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo địa chỉ: thongke_brvt@vks.gov.vn trước 14 giờ ngày 03/6/2022.

    Tải mẫu Excel tại đây: PHULUCCHITIEUBOSUNG06THANG2022.rar

Lên đầu trang