19/11/21 08:45

Yêu cầu thống kê phục vụ Báo cáo tổng kết công tác năm 2021

     Thực hiện Công văn số 4658/VKSTC-C2 ngày 18/11/2021 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin về việc yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

      1. Hoàn thành việc thu thập, tổng hợp và gửi số liệu thống kê tháng 11/2021, thống kê năm 2021, các quyết định đình chỉ, trả ĐTBS trước 14 giờ ngày 29/11/2021... về Bộ phận Thống kê Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh.

      2. Tổng hợp thêm một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng EXCEL, các đơn vị điền số liệu đúng theo Mẫu và giữ nguyên định dạng EXCEL (không chuyển sang file PDF hoặc Word; nếu tiêu chí nào không có số liệu thì điền số “0”) và gửi về Bộ phận Thống kê Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh theo địa chỉ: thongke_brvt@vks.gov.vn trước 10 giờ ngày 30/11/2021.

     Các đơn vị tải một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng Excel tại đây: PLBaoCaoTK2021.rar

Lên đầu trang