27/07/21 10:40

Yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp Thứ 2 Quốc hội khóa XV

   Thực hiện Công văn số 2995/VKSTC - C2 ngày 22/7/2021 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về việc yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp Thứ 2 Quốc hội khóa XV, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

   1. Hoàn thành việc thu thập, tổng hợp số liệu kỳ thống kê tháng 7 năm 2021, và truyền, gửi số liệu, các quyết định đình chỉ, trả ĐTBS... về bộ phận Thống kê Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh trước 11 giờ ngày 03/8/2021 (Thứ 3).

   2. Tổng hợp thêm một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng EXCEL (Mẫu EXCEL để tại trang Web của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong chuyên mục “Thống kê và công nghệ thông tin”. Các đơn vị điền số liệu đúng theo Mẫu và giữ nguyên định dạng EXCEL (không chuyển sang file PDF hoặc Word; nếu tiêu chí nào không có số liệu thì điền số “0”) và gửi về bộ phận Thống kê Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh theo địa chỉ: thongke_brvt@vks.gov.vn trước 11 giờ ngày 04/8/2021 (Thứ 4).

   Tải mẫu Excel chỉ tiêu nghiệp vụ tại đây: ThongKePhucVuXDBaoCaoVTKyHop2QH XV.rar

    

Lên đầu trang