26/12/13 15:16

Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH  BÀ RỊA- VŨNG TÀU                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số: 01/QĐ-VKS-P8                 Bà Rịa – Vũng Tàu,  ngày  24 tháng  12  năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế  tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử (Website)
Viện kiểm sát nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

         -  Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;
         -  Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet;
          - Căn cứ QĐ số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ văn hoá thông tin về ban hành quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập Trang thông tin điện tử trên internet;
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử (Website) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
   Điều 2. Giao trách nhiệm cho Trưởng Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trực tiếp theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện quyết định này.
   Điều 3. Các ông; Trưởng phòng 8, Chánh văn phòng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, các Phòng nghiệp vụ, các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố  và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                             Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

    Nơi nhận:                                                                                        VIỆN TRƯỞNG
        - Như điều 3;
        - 4 đ/c lãnh đạo ;
        - Lưu VT, VP,P8
.                                                                                          ( Đã ký)

 

                                                                                                                  Lê Thị Đầy
                                                                                                                     

____________________________________________________________________________

     VIỆN KIỂM SẤT NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ
Về tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử (Website)
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu
(Ban hành theo Quyết định số :  01/ QĐ-VKS-P8  ngày 24 /12/2013
của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

----------------------------------------

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

        Điều 1: Mục đích, yêu cầu:
         Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(Website vksbrvt) cung cấp thông tin trên mạng internet nhằm tuyên truyền, phổ biến, công khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là đầu mối kết nối cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
         Điều 2: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh và áp dụng:
      Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
trao đổi thông tin phục vụ nhu cầu của tổ chức và cá nhân trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  khai thác sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động chung của Viện kiểm sát hai cấp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
         Điều 3: Tên, địa chỉ.
    Tên cơ quan chủ quản trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tên miền: vksbaria-vungtau.gov.vn
    Trụ sở: Số 326 đường Phạm Văn Đồng; phường Phước Trung; thành phố Bà Rịa; tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
        Điều 4. Ngôn ngữ.
   Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng tiếng việt.

Chương II
CUNG CẤP, CẬP NHẬT THÔNG TIN

     Điều 5: Nguồn thông tin; Nguyên tắc cung cấp thông tin.
Nguồn thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nguồn thông tin tổng hợp khác theo đúng quy định của pháp luật .
    Thông tin đăng tải, lưu trữ trên Website vksbaria-vungtau.gov.vn phải trung thực, chính xác, khách quan; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  Nội dung phải phù hợp với mục tiêu đề ra, tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet.
     Điều 6: Nội dung thông tin trang Website:   vksbaria-vungtau.gov.vn
     Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
    Thông tin về Văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân theo luật định. Thông tin về công tác phối hợp của Viện kiểm sát với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tin tức, hình ảnh, sự kiện liên quan đến các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Các thông tin nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đăng quảng cáo theo quy định của pháp luật.
     Điều 7. Cung cấp thông tin.
   Cung cấp, cập nhật đưa thông tin lên Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là trách nhiệm của các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố. Việc cung cấp thông tin do cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện.
a. Yêu cầu cung cấp thông tin:
  Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin nội dung một cách công khai, cần thiết lên Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
b. Thời gian cung cấp và cập nhật thông tin.
   Thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được cập nhật 24/24 giờ hàng ngày, do Ban biên tập quyết định.
c. Hình thức cung cấp thông tin.
   Thông tin cung cấp, cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thể hiện bằng các hình thức: Hình ảnh; văn bản hoặc các file của văn bản đó.

    Điều 8. Quy trình biên tập, kiểm duyệt và gỡ bỏ thông tin .
    Cán bộ, công chức (gửi tin, bài viết) có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin bài viết trình lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp kiểm duyệt trước khi cung cấp.
    Lãnh đạo đơn vị phải kiểm duyệt, ký xác nhận đóng dấu chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đơn vị cung cấp trước khi gửi về Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
    Ban biên tập thực hiện theo quy chế Ban biên tập Trang thông tin điện tử VKSND Tỉnh BR - VT và quyết định việc đăng tải thông tin hoặc gỡ bỏ thông tin trong trường hợp cần thiết.

     Điều 9:  Cơ cấu tổ chức Ban biên tập.
     Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  do đồng chí Viện trưởng làm Trưởng Ban, một Phó viện trưởng  làm Phó Ban biên tập. Tổ thư ký và các biên tập viên; số lượng thành viên cụ thể do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  quyết định.
     Điều 10: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban biên tập.
 a. Nhiệm vụ .
  Điều hành toàn bộ hoạt động trang thông tin điện tử VKS Bà rịa – Vũng Tàu.
  Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, phát triển nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đầu tư công nghệ mới cho hệ thống Trang thông tin điện tử . Đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các đơn vị, các công tác viên về các công việc liên quan đến Trang thông tin điện tử .
Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động của hệ thống Trang thông tin điện tử. Xem xét, đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật trong các hoạt động của hệ thống Trang thông tin điện tử.
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về toàn bộ hoạt động của hệ thống Trang thông tin điện tử  .
Quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các trang thiết bị được giao, bổ sung thay thế các trang thiết bị khi có nhu cầu.
b. Quyền hạn .
Tổ chức các họp đột xuất với các đơn vị trực thuộc ngành Kiểm sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các cộng tác viên khi cần thiết.
Để xử lý các văn bản của ban biên tập sử dụng con dấu của Viện kiểm sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi người ký là Trưởng ban hoặc Phó ban có ghi chức danh công vụ tương ứng.
Ban biên tập của hệ thống Trang thông tin điện tử  làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phối hợp để xử lý công việc hàng ngày và định kỳ 3 tháng họp 1 lần, trừ những trường hợp đột xuất khác, để quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng, quản lý hoạt động của hệ thống Trang thông tin điện tử  .
Quyết định nội dung của Website, kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về thông tin khi cho hiển thị lên Website Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Được cử cán bộ, cộng tác viên tham dự và đưa tin tại các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo Viện và hoạt động của các đơn vị trực thuộc ngành kiểm sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin trong việc xây dựng, duy trì và phát triển Website, đảm bảo Website hoạt động thông suốt, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, xem xét, chỉnh sửa cải tiến nội dung thông tin, kỹ thuật, mỹ thuật cho phù hợp.
       Điều 11:  Kinh phí thực hiện.
        Kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng từ nguồn kinh phí cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Việc tập hợp, sưu tầm, cung cấp thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là quá trình tạo lập thông tin điện tử, mức chi về chế độ trách nhiệm và nhuận bút, do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, quyết định.
       Điều 12: Liên kết Website.
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trên Website -vksbrvt phải ghi rõ nguồn là “thông tin khai thác từ Trang Thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các đơn vị quản lý Website liên kết với Website Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên mạng internet.
Điều 13. Chế độ lưu trữ thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử.
Ban biên tập hệ thống Trang thông tin điện tử phải lưu trữ đảm bảo toàn bộ nội dung thông tin (bản chính, bản sao, bản thảo) theo quy định của công tác lưu trữ nhà nước.
Các thông tin, dữ liệu điện tử của hệ thống trang thông tin điện tử phải được định kỳ sao chép trên ổ đĩa cứng, đĩa quang  và lưu trữ theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

     Điều 14: Điều khoản nghiêm cấm.
Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi phá hoại hệ thống Website vksbrvt dưới mọi hình thức. Nếu tổ chức cá nhân nào vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
     Điều 15: Khen thưởng , kỷ luật.
Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Trang thông tin điện tử  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được xét khen thưởng theo quy định. Mọi trường hợp vi phạm các chế độ cung cấp, cập nhật, khai thác thông tin… , tuỳ mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

     Điều 16: Tổ chức thực hiện.
Phòng Thống kê tội phạm và CNTT và Văn phòng tổng hợp giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế này, đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử được thông suốt, an toàn trên mạng internet.
Các đơn vị, tổ chức và cá nhân trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý và hoạt động Website vksbrvt.
Trong quá trình thực hiện quy chế này khi phát sinh các vướng mắc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, các đơn vị liên quan báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xem xét, sửa đổi, quyết định./.

Nơi nhận:                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Như Điều 3 kèm theo
   QĐ ban hành quy chế;
- 04 Lãnh đạo                                                                                                                      ( Đã ký)
- Lưu VT, P8

                                                                                                         Lê Thị Đầy

Lên đầu trang