26/12/13 15:11

Quyết định Thành lập ban Biên tập Trang tin điện tử(Website) Viện kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH  BÀ RỊA- VŨNG TÀU                  
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


         Số: 02/QĐ-VKS-P8                       Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  24  tháng  12  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website)
Viện kiểm sát nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-----------------------------


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 - Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;
 - Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet;
 - Căn cứ QĐ số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ văn hoá thông tin về ban hành quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập Trang thông tin điện tử trên internet;
 - Xét đề nghị của Trưởng phòng Thống kê tội phạm và CNTT (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


QUYẾT ĐỊNH:


      Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm các Ông (bà) có tên sau đây:
              1. Bà Lê Thị Đầy:                    Viện Trưởng:             Trưởng Ban biên tập;
              2. Ông Phạm Đình Cúc:           Phó Viện Trưởng :      Phó trưởng Ban biên tập;
              3. Ông Thái Quốc Bảo:           Trưởng phòng 8 :        Tổ trưởng tổ thư ký;
              4. Ông Nguyễn Quang Long:   Chánh Văn Phòng:      Tổ phó tổ thư ký;
              5. Bà Nguyễn Diệu Thùy:        KSV phòng 8:             Tổ phó tổ thư ký; 
              6. Ông Phan Thanh Hiếu:        Chuyên viên P8:           Biên tập viên;
              7. Bà Vũ Thùy Linh:               Chuyên Viên P8 :         Biên tập viên;
              8. Ông Phạm Văn Minh:  Chuyên viên Cơ yếu :  Biên tập viên, Quản trị mạng(Admin)
     Điều 2. Nhiệm vụ của Ban biên tập thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
    Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các ông Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                           VIỆN TRƯỞNG
- Như điều 1;
- Lưu VP,P8.                                                                             (
Đã ký)

                                                                                       

                                                                                               Lê Thị Đầy
                                                                                                                      

Lên đầu trang