09/04/24 15:15

Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 319-KH/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

      Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 319-KH/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

      Tải Hướng dẫn tại đây: Kế hoạch số 319-KH/TU

Lên đầu trang