31/01/24 15:46

Trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

     Ngày 31/01/2024, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Chương trình số 72/CTr-VKS về công tác tuyên truyền năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhằm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát và người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành. Từ đó, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch số 13/KH-VKSTC ngày 26/01/2024 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyến đổi số trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sức lan tỏa lớn đến người dân và xã hội, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2024 là:
     1. Định hướng tư tưởng, chính trị đối với công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân. Các đơn vị VKSND hai cấp tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân; nhất là các văn bản liên quan đên công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, cải cách tư pháp.
Thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND. Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nội dung và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kết luận của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước về ngành Kiểm sát nhân dân và kết quả triền khai thực hiện; Tuyên truyền về những sự kiện trọng đại của đất nước theo đề án, đề cương tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí ở Trung ương, địa phương.
     2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu VKSND hai cấp trong triển khai, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động, nhân tố điển hình trong ngành Kiểm sát nhân dân.
     3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ, về vị trí, vai trò của VKSND trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiêm sát trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ công lý.
Nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của VKSND hai cấp trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền việc tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, trong điều tra, truy tố, xét xử; về các nhiệm vụ trọng tâm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; việc giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo dõi, chỉ đạo; công tác tham mưu cấp ủy địa phương ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó, phức tạp trong công tác tư pháp; công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án.
Tăng cường tuyên truyền về công tác kháng nghị, kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính; công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; công tác xây dựng Ngành và các công tác khác.
Tích cực tuyên truyền việc thực hiện các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của VKSND (một trong những khâu đột phá trọng tâm năm 2024, 2025 của toàn Ngành) và khâu đột phá năm 2024 của VKSND tỉnh: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
Tuyên truyền việc thực hiện Quy tắc chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát (ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/2/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2023 cua Viện trưởng VKSND tối cao).
     4. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024. Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh mở chuyên mục, xây dựng chuyên đề; tổ chức các bài viết đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội thảo, tọa đàm; tạo các Fanpage để thông tin, tăng cường tương tác, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tích cực hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba; Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ năm.
     5. Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 109/NQ-BCSĐ, ngày 18/12/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh thông tin tuyên truyên về hoạt động thi đua, khen thưởng của Ngành; tuyên truyền về kết quả, thành tích trong phong trào thi đua của Ngành, về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, những đóng góp của ngành Kiểm sát nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
     6. Thực hiện Kế hoạch của VKSND tối cao tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (năm 2024) trong ngành Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu.
     7. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát trong việc thực hiện Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND (ban hành theo Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao) và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện theo yêu cầu; các đơn vị VKSND hai cấp tiếp tục tăng cường viết tin, bài gửi đăng trên các cơ quan báo chí của Ngành, của địa phương và trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh; chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban ngành ở địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nổi bật của Ngành.
     8. VKSND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 05/CTr ngày 15/6/2021 giữa ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2026. Các đơn vị VKSND cấp huyện chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp hoàn thành xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND được dư luận và Nhân dân quan tâm.
     Ngoài ra, VKSND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị VKSND hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 64/VKS-VP ngày 12/01/2022 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chủ động thực hiện việc quay phim, chụp ảnh các hoạt động nghiệp vụ (khám nghiệm, trực tiếp kiểm sát, xét xử, tuyên truyền trợ giúp pháp lý…), những biện pháp thực hiện hiệu quả, những hoạt động đoàn thể… gắn với hình ảnh của lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức của đơn vị; chủ động trong công tác phối hợp với cơ quan báo chí, đài truyền hình, Công an, Tòa án trong thu thập hình ảnh, video clip phản ánh hoạt động nghiệp vụ gắn với hình ảnh của công chức VKSND hai cấp. Hình ảnh, video clip gửi về Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tổng hợp, biên tập thành video clip phục vụ công tác báo cáo sơ kết, tổng kết trong năm 2024 và những năm tiếp theo của ngành Kiểm sát cũng như lưu trữ làm tư liệu, hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Năm 2024, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàutiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng; yêu cầu các đơn vị phải bám sát định hướng nội dung, đổi mới, đa dạng về hình thức thông tin, tuyên truyền, bảo đảm chất lượng, phong phú, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm và tạo sự lan tỏa lớn đến người dân và xã hội. Thủ trưởng các đơn vị VKSND hai cấp phải chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các nhiệm vụ được giao một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị./.
     Tin bài: Trần Văn Tùng – Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang