22/01/24 11:12

VKSND HUYỆN XUYÊN MỘC BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG VÀ ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Thông qua công tác kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng và Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Toà án nhân dân huyện Xuyên Mộc, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc đã phát hiện một số vi phạm, tồn tại của Toà án nhân dân huyện Xuyên Mộc như:

- Thứ nhất, có 01 trường hợp vi phạm về việc xác định tình tiết tăng nặng “tái phạm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng căn cứ khoản 3 Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 90 của Luật này và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn” để đưa vào trường giáo dưỡng nhưng lại tiếp tục xác định có 01 tình tiết tăng nặng là không đúng quy định khoản 2 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính (khoản 2 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Tình tiết quy định tại khoản 1 Điều này đã được quy định là hành vi vi phạm hành chính thì không được coi là tình tiết tăng nặng”).

- Thứ hai, có 03 trường hợp người bị đề nghị đã chấp hành xong hình phạt của Bản án hình sự nhưng Tòa án áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm trong thời gian chấp hành hình phạt của bản án hình sự” là không đúng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính (điểm h khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định “Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;”.

Ngày 18/12/2023 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc đã ban hành kiến nghị số 206/KN-VKS-BPXLHC yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm nêu trên không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới. Kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc đã được TAND huyện Xuyên Mộc chấp nhận vào tháng 01/2024./.

   

        Tin: Lệ Thủy – VKSND huyện Xuyên Mộc.

Lên đầu trang