31/01/23 10:07

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

      Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện là ông Trần Văn Trang, bà Trần Thị Mát với người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân (gọi tắt là UBND) huyện Đất Đỏ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận thấy Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ UBND và Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ đã ban hành nhiều quyết định hành chính giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và liên tục thu hồi, hủy bỏ một số quyết định không phù hợp về thẩm quyền ban hành, thể hiện chất lượng ban hành quyết định hành chính và quản lý nhà nước về đất đai chưa đảm bảo, kéo dài thời gian giải quyết việc bồi thường không có lỗi của người dân. Cụ thể như sau:

      Ngày 25/9/2009, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3335/QĐ-UBND thu hồi 910.900m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xây dựng Dự án sân Golf và dịch vụ Hương Sen. Trên cơ sở quyết định này, UBND huyện Đất Đỏ đã ban hành các quyết định như sau:

      Cùng ngày 08/01/2010, UBND huyện Đất Đỏ ban hành các Quyết định số 109/QĐ-UBND thu hồi 8.582,3m2 đất thuộc thửa 491A, 485A, 492C bản đồ địa chính số TH141-ĐĐ-09/BĐ-ĐC đối với ông Nguyễn Văn Trang và Quyết định số TH114/QDD-UBND thu hồi 16.050m2 đối với bà Trần Thị Mát và ông Nguyễn Văn Trang, thuộc thửa đất số 492B, 491B, 485B tờ bản đồ địa chính số TH141-ĐĐ-09/BĐ-ĐC thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

      Trên cơ sở các quyết định thu hồi đất, ngày 26/01/2010, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Trang khi thu hồi diện tích đất 8.582,3m2 và Quyết định 310/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Trang, bà Mát khi thu hồi diện tích đất 16.050m2.

      Ngày 22/6/2010, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 1782/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung khi thu hồi diện tích đất 16.050m2 cho hộ ông Nguyễn Văn Trang và Quyết định số 1783/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung khi thu hồi diện tích đất 8.582,3m2 cho hộ ông Nguyễn Văn Trang.

      Bà Trần Thị Mát khiếu nại Quyết định 310/QĐ-UBND (nội dung yêu cầu không bồi thường đất cho hộ ông Trang). Ngày 21/7/2011, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của bà Mát, bác yêu cầu của bà Mát đòi bồi thường toàn bộ diện tích đất 16.050m2 và thu hồi Quyết định 310/QĐ-UBND. Do phải sửa đổi, bổ sung quyết định giải quyết khiếu nại, nên ngày 08/7/2013, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 2333/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1312/QĐ-UBND với nội dung giao cho Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi Quyết định 310/QĐ-UBND (chứ không thu hồi trực tiếp trong Quyết định giải quyết khiếu nại số 1312/QĐ-UBND nêu trên).

      Đến ngày 16/9/2011, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ các Quyết định số 309/QĐ-UBND, 310/QĐ-UBND, 1782/QĐ-UBND, 1783/QĐ-UBND, lý do thu hồi, hủy bỏ theo Quyết định giải quyết khiếu nại số1312/QĐ-UBND nêu trên.

      Ngày 10/01/2013, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ lại ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1782/QĐ-UBND, lý do: phần kinh phí bồi thường đã được duyệt cho ông Trang liên quan đến thửa đất (16.050m2) bị thu hồi, là đất do Nhà nước quản lý.

      Ngày 19/7/2013, UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 2436/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2179/QĐ-UBND, lý do: việc giải quyết hồ sơ khiếu nại của ông Trang, bà Mát chưa đúng theo trình tự, thủ tục.

      Ngày 16/9/2013, UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 2909/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 310/QĐ-UBND, vì: sau khi thẩm tra xác minh thì phần đất 16.050m2 được bồi thường theo Quyết định số 310/QĐ-UBND là đất do Nhà nước quản lý, không thuộc quyền sử dụng của cả ông Trang, bà Mát.

      Ngày 10/01/2014, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 309/QĐ-UBND và Quyết định số 1783/QĐ-UBND, lý do: phần kinh phí bồi thường đã được duyệt cho ông Trang liên quan đến thửa đất (8.582,3m2 ) bị thu hồi, là đất do Nhà nước quản lý.

      Cùng ngày 05/5/2015, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số2909/QĐ-UBND, 44/QĐ-UBND,  45/QĐ-UBND lý do việc ban hành các quyết định nói trên có sai sót về thẩm quyền ban hành và Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các Quyết định số 309/QĐ-UBND, 310/QĐ-UBND, Quyết định số 1782/QĐ-UBND, Quyết định số 1783/QĐ-UBND, lý do: sau khi thẩm tra xác minh xác định phần diện tích đất được bồi thường 8.582,3m2 và 16.050m2 cho ông Trang và bà Mát là đất do Nhà nước quản lý.

      Không đồng ý với Quyết định số 622/QĐ-UBND và Quyết định số 623/QĐ-UBND nêu trên, ông Nguyễn Văn Trang và bà Trần Thị Mát đã khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định này và yêu cầu chi trả tiền bồi thường theo quy định. Quá trình giải quyết, Tòa án các cấp đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trang, bà Mát.

      Tuy nhiên, để phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động ban hành các quyết định hành chính nói chung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ có biện pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính nhất quán, chính xác trong việc ban hành quyết định hành chính liên quan.

     

      Tin, bài  Lương Yến- Phòng 10                 

Lên đầu trang