11/03/22 11:14

Trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

     Ngày 09/3/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Chương trình số 166/CTr-VKS về công tác tuyên truyền năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân và các chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 16/02/2022 của VKSND tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát và người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 như sau:
     1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định tại Điều 39 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ, chức năng của Ngành trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong các cơ quan tư pháp và các tầng lớp Nhân dân.
     2. Thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về cải cách tư pháp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và trong các đạo luật về tư pháp; về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.
     3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của VKSND hai cấp trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chú trọng việc thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; về công tác kháng nghị phúc thẩm, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng Ngành và các công tác khác; tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu về chân dung người cán bộ Kiểm sát kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai và tận tâm phục vụ Nhân dân.
     4. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; cập nhật kịp thời diễn biến tình hình Covid-19 nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND hai cấp, trên cơ sở đó chủ động, linh hoạt, đề ra các biện pháp, phương pháp công tác phù hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022.
     5. Hưởng ứng, triển khai tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 (Giải Búa liềm vàng) nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất cho các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu ở các đơn vị VKSND hai cấp nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rút ra những bài học kinh nghiệm, ưu điểm để phát huy, những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục (mỗi đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi).
     6. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Ngành, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, về tổ chức và hoạt động của VKSND gắn với công tác cải cách tư pháp của Ngành. Thông tin kịp thời, đầy đủ những chủ trương công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, VKSND tỉnh trong thực hiện chức năng của VKSND, về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội Khóa XV, nhất là về thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tội phạm tham nhũng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các hoạt động tư pháp; về kết quả thực hiện các khâu công tác đột phá năm 2022 và những năm tiếp theo.
     7. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát trong việc thực hiện Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND (ban hành theo Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao); các đơn vị VKSND hai cấp tiếp tục tăng cường viết tin, bài gửi đăng trên các cơ quan báo chí của Ngành, của địa phương và trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh.
     8. Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh, các Phòng nghiệp vụ và tương đương VKSND tỉnh, các VKSND cấp huyện chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban ngành ở địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nổi bật của Ngành.
    Ngoài ra, yêu cầu thực hiện nghiêm Công văn số 64/VKS-VP ngày 12/01/2022 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chủ động thực hiện việc quay phim, chụp ảnh các hoạt động nghiệp vụ (khám nghiệm, trực tiếp kiểm sát, xét xử, tuyên truyền trợ giúp pháp lý…), những biện pháp thực hiện hiệu quả, những hoạt động đoàn thể… gắn với hình ảnh của lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức của đơn vị; chủ động trong công tác phối hợp với cơ quan báo chí, đài truyền hình, Công an, Tòa án trong thu thập hình ảnh, video clip phản ánh hoạt động nghiệp vụ gắn với hình ảnh của công chức VKSND hai cấp. Hình ảnh, video clip gửi về Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tổng hợp, biên tập thành video clip phục vụ công tác báo cáo sơ kết, tổng kết trong năm 2022 và những năm tiếp theo của ngành Kiểm sát cũng như lưu trữ làm tư liệu, hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Để tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành; bám sát định hướng nội dung, đổi mới, đa dạng về hình thức thông tin, tuyên truyền, bảo đảm chất lượng, phong phú, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm và tạo sự lan tỏa lớn đến người dân và xã hội, Thủ trưởng các đơn vị VKSND hai cấp phải chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các nhiệm vụ được giao một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị./.
Trần Văn Tùng – Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang