11/11/21 11:59

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động và kê khai lý lịch công chức năm 2021

      Thực hiện các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác cán bộ năm 2021, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 755/VKS-P15 ngày 11/11/2021 về triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động và kê khai lý lịch công chức năm 2021.

     1. Đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2021

     Thực hiện Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của VKSND tối cao về việc ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đề nghị các đơn vị triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động theo nội dung Quy chế, hướng dẫn và các biểu mẫu đính kèm.

     - Thời điểm đánh giá: Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021.

     - Thời hạn gửi hồ sơ đánh giá phân loại công chức, người lao động: Các đơn vị gửi Hồ sơ đánh giá công chức, người lao động về phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 02/12/2021.

     2.  Kê khai lý lịch công chức

     Thực hiện hướng dẫn số 06/HD-VKSTC ngày 10/01/2014 của VKSND tối cao về quản lý hồ sơ công chức, các đơn vị triển khai việc kê khai lý lịch bổ sung theo mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với toàn thể công chức của đơn vị gửi về phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 02/12/2021 để xác nhận và bổ sung hồ sơ công chức./.

     Các đơn vị tải quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động tại đây: Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng CC, NLD 2021.rar

 

  Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lên đầu trang