22/11/19 10:48

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019

   Thực hiện Hướng dẫn số 35/HD-VKSTC ngày 12/11/2019 của VKSND tối cao về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019. Để có cơ sở xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua và xét, đề nghị khen thưởng năm 2019, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, xây dựng báo cáo của đơn vị mình đảm bảo những nội dung theo hướng dẫn VKSND tối cao. 

 Các đơn vị tải tài liệu làm báo cáo tổng kết công tác thi đua tại đây: TaiLieuTongKetThiDuaKhenThuong.rar

Lên đầu trang