22/11/19 10:42

Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2019

   Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-VKSTC ngày 08/11/2019 của VKSND tối cao về việc tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân. Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác trong năm 2019, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai, thực hiện báo cáo tổng kết công tác năm 2019 (xây dựng theo Mẫu báo cáo tổng kết công tác số 41, ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao).

  Các đơn vị tải Phụ Lục, Đề Cương làm báo cáo Tổng kết năm 2019 tại đây: TONG KET NAM 2019.rar

 

Lên đầu trang