17/10/19 15:14

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ”, GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

   Ngày 15/10/2019, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2025.

   Hội nghị đã giới thiệu một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2017 đến nay; Dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; Dự thảo Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân; những văn bản mới về công tác thi đua, khen thưởng... Kết thúc hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2025 đến toàn thể VKSND các cấp.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-VKSTC ngày 16/7/2019 của VKSND tối cao về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, Công văn số 2406/VKSTC-V16 ngày 05/6/2019 của VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua“Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”, ngày 17/6/2019 VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch số 353/KH-VKS phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để phong trào thi đua đi đúng trọng tâm, thực chất và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, xây dựng đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; các tập thể, cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tập trung thực hiện tốt các tiêu chuẩn thi đua như sau:

   1. Đối với tập thể:

   - Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vì chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị:

   + Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;

   + Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ;

   + Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng:

   + Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc;

   + Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

   - Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch; giảm thiểu việc bố trí các bộ phận trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị:

   + Niêm yết, chỉ dẫn rõ ràng các quy định tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan, đơn vị; sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, giảm bớt các đầu mối trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân tốt hơn;

   + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua Trang thông tin điện tử công khai, minh bạch các hoạt động nghiệp vụ; phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin về các chủ trương công tác, tuyên truyền về các mặt hoạt động của đơn vị, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và phổ biến các văn bản mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND; góp phần thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương cũng như trong Ngành kịp thời, đạt hiệu quả cao.

   - Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của địa phương, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận.

   - Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

   + Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

   + Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

   - Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức và người lao động. Đặc biệt, phải gắn với phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.

   2. Đối với công chức, người lao động:

   - Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

   + Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; sử dụng trang phục đúng quy định của Ngành khi thực hiện nhiệm vụ;

   + Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả;

   + Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;

   + Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   - Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

   + Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao;

   + Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên.

   - Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

   + Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

   + Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả;

  + Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

  + Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải đề cao tính nêu gương của người đứng đầu; phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

   - Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

   + Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;

   + Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ, mục đích không trong sáng;

   + Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị;

   + Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

   - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

   + Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

   + Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   + Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

   + Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

   + Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

   + Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

   - Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải đúng quy định của Ngành, gọn gàng, sạch sẽ, đi giày hoặc dép có quai hậu;

   - Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

   Đồng thời các đơn vị tiến hành treo băng rôn tuyên truyền về phong trào thi đua này, đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu quả, sôi nổi và sử dụng bình nước thủy tinh thay thế cho chai nhựa nhằm hạn chế rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

    Bài viết : Nguyễn Thị Hồng Cẩm -Văn phòng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang