28/08/19 12:46

Xây dựng báo cáo quý III và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng năm 2019

    Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để chuẩn bị cho công tác giao ban quý III năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo quý III và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng năm 2019, lưu ý một số nội dung sau:

   - Thời điểm lấy số liệu:

     + Đối với báo cáo quý III/2019: Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/8/2019.

   + Đối với phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng/2019: Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/8/2019.

   - Thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo quý III và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng năm 2019 về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (đồng thời gửi văn bản điện tử vào địa chỉ mail: vpthvksbrvt@yahoo.com.vn.) theo thời hạn như sau:

   + Đối với các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Trước 10 giờ ngày 05/9/2019;

   + Đối với các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Trước 10 giờ ngày 06/9/2019;

    Các đơn vị tải tài liệu làm báo cáo Quý III tại đây: QUY 3-2019.rar

Lên đầu trang