08/08/19 15:34

Góp ý dự thảo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản, Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác (sửa đổi, bổ sung)

   Thực hiện Công văn số 3512/VKSTC-VP ngày 06/8/2019 của VKSND tối cao về việc “góp ý dự thảo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản, Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác (sửa đổi, bổ sung)”, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai, nghiên cứu và góp ý dự thảo Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác (sửa đổi, bổ sung) và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (sửa đổi, bổ sung), trong đó, tập trung một số nội dung sau:

   1. Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác (sửa đổi, bổ sung): về số lượng, nội dung báo cáo, thời điểm báo cáo; thời điểm chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo; những nội dung bổ sung hoặc lược bỏ…

   2. Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ (sửa đổi, bổ sung): về việc bổ sung hoặc lược bỏ một số chỉ tiêu; tăng, giảm mức chỉ tiêu ở một số chỉ tiêu...

   Các đơn vị tải mẫu dự thảo tại đây: GOP Y 279-379.rar

Lên đầu trang