07/08/19 12:28

Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân

   Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy  mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trên cơ sở Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát (Viện KSND) tối cao hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân như file đính kèm dưới đây:

  Các đơn vị tải file hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại đây:congtacquyhoachcanbolanhdaoquanly.PDF

  

Lên đầu trang