24/07/19 10:44

Xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội Khóa XIV

   Thực hiện Công văn số 3138/VKSTC-VP ngày 18/7/2019 của VKSND tối cao về việc “xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIV”, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai và xây dựng báo cáo theo các nội dung sau:

   1. Các đơn vị báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (theo mẫu báo cáo số 42 ban hành theo Quyết định số 386/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao). 

   2. Báo cáo phân tích, đánh giá về tình hình tội phạm năm 2019; dự báo tình hình tội phạm năm 2020 trong lĩnh vực công tác được giao theo dõi, quản lý; đồng thời, đề xuất các biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm thuộc trách nhiệm của toàn Ngành. Nêu rõ những biện pháp đã thực hiện trong năm 2019 (chú ý những biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại năm 2018); đánh giá tình hình, kết quả công tác của đơn vị và lĩnh vực công tác mà đơn vị được giao quản lý trong toàn Ngành; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. 

   3. Thời điểm lấy số liệu thống kê, báo cáo từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/7/2019; báo cáo gửi về Văn phòng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  trước 15 giờ ngày 04/8/2019 (đồng thời gửi văn bản điện tử vào địa chỉ: vpthvksbrvt@yahoo.com.vn).

    Các đơn vị tải tài liệu làm báo cáo quốc hội tại đây: BAO CAO QUOC HOI 10 THANG-2019.rar

Lên đầu trang