22/05/19 09:38

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

   Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-VKSTC ngày 17/5/2019 của VKSND tối cao về việc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân. Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác nghiệp vụ 6 tháng đầu năm, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai, thực hiện báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Quá trình xây dựng báo cáo chú ý một số nội dung và truyền gửi số liệu, báo cáo đúng thời gian quy định trong công văn.

   Các đơn vị tải tài liệu tại đây: SO KẾT 6 THÁNG NĂM 2019.rar

Lên đầu trang