18/03/19 14:59

KHỐI NỘI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019

      Ngày 18/3/2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR – VT, Khối thi đua Nội chính đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dự Hội nghị gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của các sở, ban, ngành thuộc Khối thi đua nội chính.

Toàn cảnh hội nghị

      Nhằm tạo động lực để các đơn vị, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, đồng thời, thông qua phong trào thi đua để đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức và người lao động tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo. Phong trào thi đua yêu nước còn nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua nội chính; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể cá nhân trong các cơ quan, đơn vị trong Khối nội chính; Khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị Khối thi đua nội chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Hội nghị đã đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua, Quy chế hoạt động Khối thi đua Nội chính tỉnh, Bản Giao ước thi đua, Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho rằng, phong trào thi đua của các đơn vị cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, coi đây là công cụ chính để đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, cần tính đến việc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cũng như sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị trong Khối.

      Đồng thời, phong trào thi đua, khen thưởng cần tính đến nhân tố mới, cách làm hay để nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động. Việc khen thưởng cần đúng người, tránh tình trạng cào bằng để người được khen thưởng tự hào, người chưa được khen thưởng tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

      Bên cạnh đó các đơn vị trong Khối Nội chính cần bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối.

Một số hình ảnh tại hội nghị ký kết giao ước thi đua:


                                                            Tin, bài: Nguyễn Diệu Thùy - VPTH

Lên đầu trang