23/08/18 10:31

Xây dựng báo cáo quý III và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng năm 2018

   Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để chuẩn bị cho công tác giao ban quý III năm 2018, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo quý III và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng năm 2018, lưu ý một số nội dung sau:

  - Thời điểm lấy số liệu:
  + Đối với báo cáo quý III/2018: Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/8/2018.
  + Đối với phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng/2018: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/8/2018.
  - Thời gian gửi báo cáo: các đơn vị gửi báo cáo quý III và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng năm 2018 về Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (đối với Viện kiểm sát cấp huyện: trước 10h00’ ngày 06/9/2018, đối với Phòng nghiệp vụ: trước 10h00’ ngày 07/9/2018) vào địa chỉ email: vpthvksbrvt@yahoo.com.vn.

   Các đơn vị tải Mẫu phụ lục 9 tháng năm 2018 tại đây: MAUPHULUC 9THANG NAM 2018.rar

Lên đầu trang