25/05/18 10:11

Xây dựng báo cáo sơ kết năm 2018

         Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-VKSTC ngày 22/5/2018 của VKSND tối cao về việc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân. Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác nghiệp vụ 6 tháng đầu năm, VKSND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau:

           Báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu, bố cục, nội dung theo Mẫu báo cáo sơ kết công tác (Mẫu số 41) ban hành theo Quyết định số 386/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 và Đề cương Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Các đơn vị tiến hành đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời xác định các nhiệm vụ công tác cần thiết, trọng tâm và đề ra những giải pháp thiết thực, cụ thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2018 và trong thời gian tới. 

          Việc sơ kết công tác phải bám sát vào chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 và và Kế hoạch công tác trọng tâm số 03/KH-VKSTC ngày 26/12/2017, các chỉ thị chuyên đề, các thông báo, công văn chỉ đạo, Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản và chương trình công tác.

           Các đơn vị tải Công văn báo cáo sơ kết, Kế hoạch số 62, Mẫu báo cáo sơ kết và Bảng tính phụ lục 6 tháng đầu năm 2018 tại đây : SO KET 6 THANG 2018.rar

 

            Tin bài: Văn phòng tổng hợp

 

Lên đầu trang