17/04/18 10:32

Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội năm 2018.

   VIỆN KSND TỐI CAO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU        

         
    Số: 254/CV- VKS-P15                        Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2018
      V/v đăng ký xét tuyển vào
Trường ĐH Kiểm sát  Hà Nội năm 2018

 

                               Kính gửi:    - Lãnh đạo VKSND tỉnh;
                                                   - Viện kiểm sát nhân dân các Huyện, Thành phố;
                                          
         Thực hiện Công Văn số 1344/VKSTC-V15 ngày 06/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2018.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 1344/VKSTC-V15 ngày 06/4/2018; Thông báo sơ tuyển số: 40/TB-T2-ĐT ngày 06/4/2018; Thông báo xét tuyển đại học chính quy ngành luật năm 2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đến các Viện KSND cấp huyện. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phân công cán bộ phụ trách thực hiện công tác tuyển sinh, một số nội dung cần lưu ý:

       1) Đồi với VKSND cấp huyện:

- Cử công chức liên hệ với các trường THPT trên địa bàn để niêm yết Thông báo sơ tuyển tại bảng tin của Trường.
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển của thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 06/4/2018 đến ngày 10/5/2018, địa điểm tiếp nhận hồ sơ trụ sở Viện KSND cấp huyện.
- Kiểm tra, hướng dẫn thí sinh nộp đúng, đủ tài liệu có trong hồ sơ theo quy định; thẩm tra lý lịch của thí sinh.
- Thu lệ phí sơ tuyển 50.000 đồng/01 thí sinh và cấp biên lại cho thí sinh đóng lệ phí. Viện KSND cấp huyện giữ lại 20.000 đồng và chuyển VKSND tỉnh 30.000 đồng.
Ngay sau khi kết thúc nhận hồ sơ, chuyển ngay lên phòng Tổ chức cán bộ để thực hiện việc sơ tuyển.

          2) Đối với phòng Tổ chức cán bộ

- Từ ngày 11/5/2018 đến ngày 31/5/2018: Tổ chức sơ tuyển, thời gian và kế hoạch sơ tuyển sẽ ấn định cụ thể và thông báo cho thí sinh sau.
- Tổ chức sơ tuyển, cấp phiếu sơ tuyển và hoàn thiện hồ sơ để chuyển trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
Lãnh đạo Viện KSND cấp huyện nghiên cứu nội dung của Công văn số 1344/VKSTC-V15 ngày 06/4/2018 để tổ chức triển khai công tác đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHKS Hà Nội năm 2018 trên địa bàn có hiệu quả, bảo đảm chất lượng. Sau ngày kết thúc nhận hồ sơ, lập danh sách thí sinh nộp hồ sơ cùng hồ sơ gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 11/5/2018, để phòng Tổ chức triển khai việc sơ tuyển.

                                                                                                        VIỆN TRƯỞNG
  Nơi nhận:                                                             
-  Như trên;
- Lưu.

                                                                                               

                                                                                                             Lê Thị Đầy

 

Các đơn vị tải hướng dẫn thông báo sơ tuyển, xét tuyển tại đây:Huongdansotuyenvaodaihockiemsat2018.rar

Lên đầu trang