20/11/17 10:10

Xây dựng báo cáo tổng kết và phụ lục công tác nghiệp vụ năm 2017

          Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-VKSTC-VP ngày 13/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Kế hoạch tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân. Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác nghiệp vụ năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau:

        - Báo cáo tổng kết cần đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác năm 2017; Tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm dẫn đến những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, chưa đảm bảo tiến độ, những hạn chế, yếu kém và đề xuất các biện pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

       - Trong từng khâu, lĩnh vực công tác phải nêu, đánh giá đầy đủ các nội dung như trong công văn số 580/CV-VKS-VP.

        Các đơn vị tải công văn, đề cương, phụ lục báo cáo tổng kết tại đây: CongVan-Decuong-PhuLucBCTKet.rar

 

       Tin bài: VPTH - VKSND Tỉnh

Lên đầu trang