07/09/16 14:23

Thông báo kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên năm 2016 .

        Căn cứ quy định Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 , ngày 26/8/2016 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch số 110/KH-VKSTC về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016.

        Trên cơ sở chỉ tiêu số lượng Kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên sơ cấp được Viện KSND tối cao phân bổ năm 2009 và số lượng bổ sung chỉ tiêu Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND tỉnh BR-VT năm 2016 theo thông báo số 310/TB-VKSTC ngày 29/8/2016.

        Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT thông báo Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên năm 2016. Nhu cầu chỉ tiêu Kiểm sát viên cần bổ sung cụ thể:

        - Chỉ tiêu Kiểm sát viên trung cấp cần bổ sung: 10, trong đó chỉ tiêu Kiểm sát viên trung cấp cho Phó Viện trưởng nhân dân cấp huyện là 04 gồm các huyện Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền; 06 chỉ tiêu Kiểm sát viên trung cấp làm nghiệp vụ tại Viện KSND cấp tỉnh.

         -  Chỉ tiêu Kiểm sát viên sơ cấp cần bổ sung: 02.

         Tải kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên 2016 tại đây: KeHoachThiKSV-2016.PDF

 

Lên đầu trang