13/11/20 15:55

Triển khai đánh giá, phân loại công chức, người lao động và kê khai lý lịch công chức năm 2020

     Thực hiện các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác cán bộ năm 2020, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 633/VKS-P15 ngày 11/11/2020 về triển khai đánh giá, phân loại công chức, người lao động và kê khai lý lịch công chức năm 2020.

     1. Đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2020.

     Thực hiện Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân bàn hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (Quy chế 561); Công văn số 5608/VKSTC-V15 ngày 25/11/2019; Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 23/10/2020 về việc thực hiện Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân của VKSND tối cao. Các đơn vị khi đánh giá, phân loại công chức, người lao động lưu ý một số nội dung:

     - Thời điểm đánh giá: Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/11/2020.

     - Mẫu phiếu đánh giá, phân loại công chức, người lao động: VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi biểu mẫu đến các đơn vị qua hộp thư điện tử của Ngành.

     - Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức: có 4 mức phân loại gồm: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"; "Hoàn thành nhiệm vụ" và  "Không hoàn thành nhiệm vụ".

     - Thời hạn gửi hồ sơ đánh giá phân loại công chức, người lao động: Các đơn vị gửi Hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức và người lao động về phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 01/12/2020.

     2.  Kê khai lý lịch công chức

     Thực hiện hướng dẫn số 06/HD-VKSTC ngày 10/01/2014 của VKSND tối cao về quản lý hồ sơ công chức, các đơn vị triển khai việc kê khai lý lịch bổ sung theo mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với toàn thể công chức của đơn vị gửi về phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 01/12/2020 để xác nhận và bổ sung hồ sơ công chức./.

Tin bài: Ngô Thị Lan Hương - Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

Lên đầu trang