22/05/19 10:20

Xây dựng phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ thi đua

   Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 21/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị xây dựng phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ để làm cơ sở bình xét thi đua đối với phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 – 2020) gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên  “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 Các đơn vị tải tài liệu để làm chỉ tiêu nghiệp vụ thi đua tại đây:Tai Lieu Chi Tieu Nghiep Vu Thi Dua.rar

Lên đầu trang