15/11/18 15:47

RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC KIỂM SÁT BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

   Kiểm sát bản án, quyết định  của Tòa án có vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm sự chính xác, có căn cứ, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần bảo đảm pháp luật thực hiện thống nhất.

   Qua theo dõi công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án do Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã thành phố về các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và đưa vào sơ cở cai nghiện bắt buộc, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thấy Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cơ bản làm tốt công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án cũng như việc gửi Phiếu kiểm sát các bản án, quyết định cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Lập phiếu kiểm sát còn sơ sài, không đúng mẫu quy định, không phát hiện được những bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị hay kháng nghị; gửi bản án, quyết định của Tòa án cho Viên kiểm sát cấp tỉnh nhưng không lập phiếu kiểm sát; phiếu kiểm sát không có tên lãnh đạo duyệt, không đóng dấu…

   Điển hình các đơn vị có vi phạm như:

   - Quyết định số 01/2018/QĐST-PS ngày 01/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, về đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. Quyết định này có sai phạm cả nội dung và hình thức, nhưng Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát không phát hiện vi phạm; việc lập phiếu kiểm sát không đúng mẫu quy định, không ghi tên đơn vị VKS cấp trên và đơn vị thực hiện kiểm sát, không ghi họ tên lãnh đạo đơn vị.

   - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa không lập phiếu kiểm sát đối với quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án cùng cấp trước khi gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

   Phiếu kiểm sát đối với Quyết định số 08/2018/QĐST-KDTM ngày 13/8/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, về đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại không thể hiện họ tên lãnh đạo duyệt, không đóng dấu của đơn vị….

   - Nguyên nhân của tình trạng trên một phần năng lực của công chức, Kiểm sát viên hoặc do chủ quan, chưa nghiên cứu, đọc bản án, quyết định, nhất là những bản án dài, bên cạnh đó lãnh đạo các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện cũng chưa quan tâm đúng mức đến công tác này; tình trạng VKS cấp huyện không gửi bản án, quyết định lên Viện kiểm sát cấp tỉnh hoặc có gửi nhưng chậm, không còn thời hạn để kháng nghị phúc thẩm. Mặt khác, không ít Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, nhất là những đồng chí mới bổ nhiệm hoặc mới được chuyển từ khâu công tác kiểm sát này sang khâu công tác kiểm sát khác chưa nghiên cứu nắm kỹ, chưa thực hiện nghiêm túc việc kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án…

   Để nâng cao hơn nữa công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án, về giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, vụ việc cai nghiện bắt buộc; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

   1. Quán triệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên được phân công cần phải nghiên cứu, nắm đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của ngành về công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, xem đây là một trong những khâu công tác kiểm sát cơ bản của đơn vị mình.

   2. Khi nhận được bản án, quyết định, Kiểm sát viên phải đọc kỹ để phát hiện vi phạm, trường hợp cần thiết thì phải khẩn trương xác minh, làm rõ, mời đương sự đến làm việc để làm rõ những vi phạm thiếu sót của Tòa án để phục vụ cho việc xem xét kháng nghị, lập phiếu kiểm sát báo cáo Lãnh đạo Viện.

   3. Thực hiện sao gửi bản án, quyết định sơ thẩm, phiếu kiểm sát bản án, quyết định cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đúng mẫu quy định, đầy đủ và kịp thời. Đối với những bản án, quyết định Tòa án gửi chậm, Viện kiểm sát cùng cấp phải theo dõi chặt chẽ thời gian gửi bản án, quyết định, thường xuyên trao đổi, nhắc nhở Tòa án cùng cấp gửi sớm hoặc đúng thời hạn quy định. Trường hợp Tòa án gửi chậm nếu dẫn đến việc kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát bị chậm trễ phải kiến nghị khắc phục vi phạm ngay.
                          
   

      Bài viết: Lương Thị Yến - Phòng 10

Lên đầu trang