23/11/22 10:58

Ban hành hệ thống biểu mẫu trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân

 Thực hiện Thông báo số 225/TB-VKSTC ngày 02/11/2022 của Viện KSND tối cao về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, quán triệt, triển khai Thông báo số 225/TB-VKSTC ngày 02/11/2022 của Viện KSND tối cao đến toàn thể công chức trong đơn vị để thực hiện.

Các đơn vị tải tài liệu tại đây:TB225_2022.zip

Lên đầu trang