27/01/16 09:40

Giới thiệu nội dung các bộ luật, luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2016

                              Giới thiệu nội dung các bộ luật, luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2016

              Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 07 bộ luật, luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những nguyên tắc mới, tiến bộ của tố tụng tư pháp có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND.
              Để tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm sát viên nắm bắt được nội dung của các bộ luật, luật, phòng Tổ chức cán bộ đăng tải nội dung các bộ luật, luật có hiệu lực năm 2016 và các nghị quyết thi hành luật. Các bộ luật, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, riêng Bộ luật dân sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017:


1. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;
2. Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13; Nghị quyết số 103/2015/QH13
3. Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13;Nghị quyết số 103/2015/QH13
4. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13;
5. Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13;
6. Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ;
7.  Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13;Nghị quyết số 103/2015/QH13.

          Đề nghị các đồng chí vào các link dưới đây để lấy về máy mình để in ra và triển khai thực hiện:

/uploads/user_upload/admin/file/Bộ luật dân sự số 91_2015_QH13_296215 (1).doc;

/uploads/user_upload/admin/file/Bộ luật hình sự số 100_2015_QH13_296661.doc;

/uploads/user_upload/admin/file/Bộ luật tố tụng dân sự số 92_2015_QH13_296861 (1).doc;

/uploads/user_upload/admin/file/Bộ luật tố tụng hình sư 101_2015_QH13_296884.doc;

/uploads/user_upload/admin/file/Luật TC cơ quan điều tra HS 99_2015_QH13_298378.doc;

/uploads/user_upload/admin/file/Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94_2015_QH13_298373.doc;

/uploads/user_upload/admin/file/Luật Tố tụng hành chính số 93_2015_QH13_298372.doc

                                                    Thành Thị Linh - Phòng TCCB

Lên đầu trang