19/11/14 09:41

Về việc xây dựng báo cáo tổng kết và phụ lục công tác nghiệp vụ năm 2014

           Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xin đăng toàn bộ nội dung công văn số 720/CV- VKS - VP ngày 18 tháng 11 năm 2014 về việc xây dựng báo cáo tổng kết và phụ lục công tác nghiệp vụ năm 2014. Đề nghị các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện và trưởng phòng nghiệp vụ cử cán bộ vào lấy thông tin hướng dẫn và phụ lục kèm theo để xây dựng báo cáo và phân công cán bộ phụ trách làm báo cáo mở điện thoại để Văn phòng liên hệ khi cần thiết., Nếu có gì khó khăn xin liên hệ về Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát tỉnh gặp đồng chí Lê Thị Mai và Nguyễn Việt Hà.

                                                                                                           Lê Thị Mai - VPTH

    VIỆN KSND TỐI CAO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          
                                                                     
                       
        Số: 720/CV-VKS-VP                        Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18  tháng 11 năm 2014
   V/v xây dựng báo cáo tổng kết và
  phụ lục công tác nghiệp vụ năm 2014
                                      

                                            Kính gửi:  
                                                            - Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;
                                                            - Các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh.  


 
              Căn cứ Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 08/11/2014 của Viện kiểm sát tối cao về việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2014. Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác nghiệp vụ năm 2014, Viện kiểm sát tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau :
              - Tiến hành đánh giá kết quả đạt được, đối chiếu với những chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội; các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012 và Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 để đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2014 đối với từng lĩnh vực công tác (so sánh với cùng kỳ năm trước, kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể); đồng thời đề xuất các nhiệm vụ công tác trọng tâm, các kiến nghị, giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2015. 
             - Các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh, ngoài nêu kết quả công tác của đơn vị, phải nêu và phân tích một số nội dung sau:
              + Đánh giá tình hình, kết quả công tác chung của Viện kiểm sát 2 cấp thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách;
              + Nêu rõ những Viện kiểm sát cấp huyện điển hình làm tốt và chưa làm tốt công tác thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách, quản lý, theo dõi để rút kinh nghiệm;
              + Báo cáo tình hình vi phạm về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, yêu cầu mỗi đơn vị tổng hợp, báo cáo bằng số liệu cụ thể, có phân tích, đánh giá vi phạm điển hình thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý và so sánh với cùng kỳ năm 2013.
             - Về công tác xây dựng Ngành, đề nghị các đơn vị báo cáo theo từng lĩnh vực như sau:
              + Phòng 9: Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; Công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra;
                + Phòng thống kê tội phạm: Báo cáo công tác thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; Công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và tuyên truyền pháp luật;
                 + Bộ phận kế toán – Văn phòng tổng hợp: Báo cáo công tác tài chính và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất;
                 + Phòng 1A: Báo cáo Kết quả thực hiện nội dung đột phá trong công tác.
                                             (Đính kèm Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 08/11/2014).
                 Nhận được công văn này yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc và xây dựng báo cáo, phụ lục đúng theo hướng dẫn và gửi báo cáo, phụ lục và thống kê về Văn phòng VKSND tỉnh: trước ngày 06/12/2014.
          Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 30/11/2014.
         • Lưu ý:
            - Yêu cầu VKS cấp huyện khi tính chỉ tiêu về thời hạn gửi bản án, quyết định sơ thẩm trong phụ lục cần đối chiếu với Phòng 3, Phòng 5, Phòng 12 để thống nhất trước khi gửi Văn phòng.
           - Phụ lục phải có chữ ký xác nhận của lãnh đạo các đơn vị.(Mẫu phụ lục mới được đăng trên trang web VKSND tỉnh).
               - Đề nghị các đơn vị gửi 01 bản báo cáo kèm phụ lục qua mail: tonghop@vienkiemsatbrvt.gov.vn.
              - Đề nghị lãnh đạo các đơn vị từ ngày 06 – 12/12/2014 phân công cán bộ phụ trách làm báo cáo mở điện thoại để Văn phòng liên hệ khi cần thiết.
               Để đảm bảo về mặt chất lượng và thời gian, Văn phòng tổng hợp báo cáo và thông báo rút kinh nghiệm đối với các đơn vị làm chưa tốt, làm cơ sở đánh giá bình xét thi đua.

                                                              
    Nơi nhận :                                                                             VIỆN TRƯỞNG
           - Như kính gửi;
           - VKSTC;
          - Các đ/c Lãnh đạo Viện;                                                      ( Đã ký)
          - Lưu VT,TH (28b).

                
                                                                                                           Lê Thị Đầy

 

          Đồng thời vào liên kết sau để lấy phụ lục về để nghiên cứu xây dựng báo cáo:

/uploads/user_upload/admin/file/PHU LUC TỔNG KẾT CHI TIEU NVU 2014 YÊU CẦU CÁC HUYỆN.xls

 

Lên đầu trang