19/08/23 14:12

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM

     Hôm nay, kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công (19/8/1945-19/8/2023) - trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, một bước ngoặt cách mạng chưa từng có trên con đường phát triển của nhân dân Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.
     Tự hào với truyền thống anh hùng của dân tộc, các thế hệ đời sau phải là những người xung kích đưa dòng chảy truyền thống, hào khí anh hùng của Cách mạng tháng Tám mãi mãi nhịp bước cùng với sự phát triển trường tồn của dân tộc Việt Nam. Khi giá trị truyền thống đã đi vào con tim, khối óc của thế hệ trẻ, tất yếu nó sẽ là sức mạnh tinh thần, là động lực nội sinh để họ tự tin tiến lên phía trước, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho việc thực hiện mục tiêu xuyên suốt là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Lên đầu trang