16/08/23 15:21

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 20/11/2018 về “xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

   

   Các đơn vị tải Kết luận số 896-KL/TU, ngày 13/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại đây

Lên đầu trang