15/11/21 14:06

Tòa án nhân dân tối cao công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ

      Tại Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 8/10/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của TANDTC.

      Theo Quyết định này, danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao bao gồm 8 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và 6 Thông tư liên tịch do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo, cụ thể:

      Các đơn vị tải danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao tại đây:  Danh mục văn bản của TAND tối cao hết hiệu lực.pdf

 

 

Lên đầu trang