29/03/21 09:38

Thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới

     Ngày 26/3/2021, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 249/VKS-VP về việc “Thực hiện một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới”, yêu cầu các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, VKSND cấp huyện và thành viên Tổ Tuyên truyền thực hiện những nội dung trọng tâm sau:
     1. Quán triệt những nội dung tại Kế hoạch số 185A/KH-VKS ngày 09/02/2021 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Công tác tuyên truyền năm 2021 đến toàn thể Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị để triển khai thực hiện.
     2. Tập trung tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây dựng và áp dụng pháp luật, về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.
     3. Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
     4. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.
     5. Triển khai tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2021 theo Kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương (Giải Búa liềm vàng), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền của các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp; qua đó các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Ngành. Mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 bài dự thi gửi về VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (qua Văn phòng tổng hợp) trước ngày 10/10/2021 để thẩm định và gửi bài dự thi cho Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng trước ngày 10/11/2021.
     6. Tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của VKSND gắn với công tác cải cách tư pháp của Ngành. Thông tin kịp thời, đầy đủ những chủ trương công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo VKSND tỉnh trong thực hiện chức năng của VKSND, về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội Khóa XV, nhất là về thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tội phạm tham nhũng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các hoạt động tư pháp; về kết quả thực hiện các khâu công tác đột phá năm 2021 và những năm tiếp theo.
     Nhằm nâng cao số lượng, chất lượng các tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh, yêu cầu các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, VKSND cấp huyện, thành viên Tổ Tuyên truyền (được kiện toàn theo Quyết định số 191/QĐ-VKS ngày 22/02/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tích cực, tăng cường đưa tin, bài viết phản ánh hoạt động của đơn vị và gửi về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh qua hộp thư điện tử: totuyentruyenbrvt@gmail.com vào bất cứ thời điểm nào (hoặc liên hệ trực tiếp với các đồng chí: Nguyễn Diệu Thùy, Phan Thanh Hiếu, Trần Văn Tùng) để kịp thời biên tập và đăng tải. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh phải tích cực, chủ động biên tập và đăng tin bài kịp thời, góp phần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Lưu ý: Để đảm bảo tính thời sự, trong thời hạn 05 giờ từ sau khi sự kiện xảy ra (khám nghiệm hiện trường, phê chuẩn việc khởi tố, truy tố, xét xử, phiên tòa rút kinh nghiệm, tuyên truyền trợ giúp pháp lý…), yêu cầu các đơn vị nhanh chóng xây dựng bài viết gửi về Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh để kịp thời đăng tải.
     Giao Ban Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh nghiên cứu nâng cấp giao diện, bố cục Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh để thân thiện, phong phú về nội dung và thu hút người đọc, thuận tiện tra cứu thông tin, văn bản pháp luật.
     7. Tăng cường tuyên truyền về xây dựng, quảng bá hình ảnh của Ngành, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, về kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu... Các đơn vị VKSND cấp huyện tích cực hưởng ứng, tham dự cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát” theo Quyết định số 348/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao (thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/7/2021).
     8. Phối hợp chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát trong việc cung cấp thông tin theo Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao; tăng cường viết tin, bài gửi đăng trên các cơ quan báo chí của Ngành, của địa phương.
     9. Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh, các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, các VKSND cấp huyện chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban ngành ở địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nổi bật của Ngành.
    10. Quán triệt Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02/02/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về phát động phong trào thi đua năm 2021, Công văn số 927-VKSTC-V16 ngày 12/3/2021 của VKSND tối cao về việc “tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong Ngành”, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp: 1) Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của cơ quan; cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan báo chí và trang thông tin diện tử của địa phương, của Ngành để giới thiệu, tuyên truyền về các hoạt động thi đua, việc tổ chức các phong trào thi đua, tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; 2) Chủ động lựa chọn các gương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng bài viết, video clip, ảnh, kèm theo trích ngang thành tích và gửi về Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gửi vào hộp thư điện tử: vp_vungtau@vks.gov.vn hoặc vanphong_brvt@vks.gov.vn) để tổng hợp, giới thiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Ngành, của VKSND tỉnh.
     11. Triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” theo Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp (thời gian tổ chức từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021). Mỗi đơn vị phải cử ít nhất 01 Kiểm sát viên, công chức tham gia Cuộc thi.
    12. Hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (22/8/1991 - 22/8/2021), Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh chủ động phối hợp với Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát… nhằm cung cấp thông tin, xây dựng bài viết về lịch sử hình thành và phát triển, hoạt động của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó, yêu cầu mỗi đơn vị Viện kiểm sát hai cấp có ít nhất 01 bài viết giới thiệu và hình ảnh hoạt động của đơn vị mình đăng trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh trước ngày 22/6/2021.
    13. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2021 và các năm tiếp theo, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng về phương thức, thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền với các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, yêu cầu thành viên Tổ Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức thực hiện các biện pháp hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (như phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức phiên tòa giả định tại các trường học, in tờ rơi tuyên truyền pháp luật,…).
    Giao Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và định kỳ báo cáo kết quả với Lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.
    Tin bài: Trần Văn Tùng – Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang