24/09/20 14:49

Yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp Thứ 10 Quốc hội khóa XIV

 

Thực hiện Công văn số 4336/VKSTC - C2 ngày 22/9/2020 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về việc yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp Thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Hoàn thành việc thu thập, tổng hợp số liệu kỳ thống kê tháng 9 năm 2020, và truyền, gửi số liệu, các quyết định đình chỉ, trả ĐTBS... về bộ phận Thống kê Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh trước 16 giờ ngày 01/10/2020 (Thứ 5).

2. Tổng hợp thêm một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng EXCEL (Mẫu EXCEL để tại trang Web của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong chuyên mục “Thống kê và công nghệ thông tin” . Các đơn vị điền số liệu đúng theo Mẫu và giữ nguyên định dạng EXCEL (không chuyển sang file PDF hoặc Word; nếu tiêu chí nào không có số liệu thì điền số “0”) và gửi về bộ phận Thống kê Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh theo địa chỉ: thongke_brvt@vks.gov.vn trước 11 giờ ngày 02/10/2020 (Thứ 6).

Các đơn vị tải một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng Excel tại đây:YCThongKeXDBCKyHop10QHXIV.rar

Lên đầu trang