27/03/20 11:52

Yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng báo cáo phục vụ kỳ họp Thứ 9,Quốc hội khoá XIV

      Thực hiện Công văn số 1232/VKSTC-C2 ngày 26/3/2020 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin về việc yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC tại kỳ họp Thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu:

      Các đơn vị gửi số liệu tháng 3 và phụ lục về Văn phòng trước 10 giờ ngày 03/4/2020 (Thứ Sáu).

      Gửi chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng Excel trước 10 giờ ngày 04/4/2020 (Thứ Bảy).

      Tải mẫu bảng Excel tại đây:BCQuocHoiXIV-2020.rar

      Vì thời hạn Cục thống kê tội phạm yêu cầu gấp nên đề nghị các đơn vị cố gắng thực hiện.

Lên đầu trang