30/07/19 14:41

Yêu cầu báo cáo kỳ thống kê tháng 7/2019 phục vụ báo cáo Quốc hội

   Thực hiện Công văn số 423/VKS-VP ngày 23/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xây dựng báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội Khoá XIV; Công văn số 3267/VKSTC-C2 ngày 25/7/2019 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin về việc yêu cầu báo cáo kỳ thống kê tháng 7/2019 phục vụ báo cáo Quốc hội; Công văn số 3311/VKSTC-C2 ngày 26/7/2019 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin về việc tổng hợp thêm chỉ tiêu thống kê nghiệp vụ phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC tại kỳ họp Thứ 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị:

   - Các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố  hoàn thành việc thu thập, tổng hợp số liệu kỳ thống kê tháng 7/2019 và truyền, gửi số liệu về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước 15 giờ ngày 01/8/2019 (Thứ Năm).

   - Các đơn vị rà soát và đối chiếu với cơ quan Toà án số liệu “Số vụ án Toà án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung nhưng VKS không chấp nhận” tại Dòng 64 Biểu số 03 thời điểm từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/7/2019.

   - Ngoài các chỉ tiêu trong các biểu mẫu thống kê của Ngành, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị tổng hợp thêm các chỉ tiêu bằng bảng EXCEL theo mẫu (Mẫu EXCEL để tại trang Web của VKSND tỉnh trong phần chuyên mục “Thống kê tội phạm và CNTT”. Đề nghị các đơn vị điền số liệu đúng theo Mẫu nếu tiêu chí nào không có số liệu thì đánh số “0” và gửi về Phòng Thống kê tội phạm và CNTT theo địa chỉ: thongkebrvt@gmail.com trước 15 giờ ngày 05/8/2019 (Thứ Hai).

 Các đơn vị tải chỉ tiêu theo mẫu bảng EXCEL tại đây:MauBangExcelCacChiTieuBoSung.rar

Lên đầu trang