21/05/19 15:03

Thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành

   Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự” sau đây gọi tắt là TTLT 05/2018; Hướng dẫn số 869/ VKSTC-C2 ngày 11/3/2019 của Cục 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành”.

   Hiện nay, biểu thống kê liên ngành được xây dựng trên cơ sở hệ thống mẫu thống kê hình sự của ngành Kiểm sát nhân dân. Các chỉ tiêu trong thống kê liên ngành được trích xuất từ các chỉ tiêu trong biểu thống kê hình sự tháng để tiếp ký liên ngành. Về cơ bản, biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành mới kế thừa các tiêu chí thống kê của biểu mẫu thống kê hình sự ban hành theo Thông tư liên tịch số 01/2005. Phòng Thống kê tội phạm đã đăng tải toàn bộ nội dung và hướng dẫn của TTLT 05/2018, Các Biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành, biểu  mẫu một số chỉ tiêu bổ sung và hướng dẫn biểu liên ngành trên Chuyên mục Thống kê và Công nghệ thông tin trang web viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   Tải tài liệu tại đây: HuongDanThucHienBieuMauTKHSLN.rar

Lên đầu trang