12/10/18 15:44

Thanh tra hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ

   Thực hiện Quyết định thanh tra số: 574/QĐ-VKS-TTr ngày 31/8/2018 của VKSND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ. Ngày 20,21/09/2018, Đoàn thanh tra do đồng chí Đặng Thị Phượng (Chánh thanh tra) làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn đã tiến hành Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ.

   Trong thời gian thanh tra Đoàn Thanh tra đã tiếp cận sổ sách, hồ sơ và tài liệu liên quan đến lĩnh vực thanh tra và nhận thấy: Viện trưởng VKSND huyện Đất Đỏ với trách nhiệm của người đứng đầu đã quản lý, chỉ đạo, điều hành tương đối tốt hoạt động đơn vị, nhất là trong chỉ đạo nghiệp vụ, kết quả sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2018 đơn vị luôn bám sát và đạt một số chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ dựa trên tiêu chí năng lực từng cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức. Quyền làm chủ, dân chủ tại VKSND huyện Đất Đỏ được đảm bảo; Công tác tổ chức tuyên truyền các quy định về công tác phòng chống tham nhũng cũng như các biện pháp thực hiện tại VKSND huyện được thực hiện nghiêm túc; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VKSND huyện Đất Đỏ thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan; Thực hiện việc tiết kiệm, chống lãng phí , phòng chống tham nhũng hiệu quả, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, của ngành trong việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ và công tác khác.

   Tuy nhiên qua quá trình thanh tra Đoàn thanh tra nhận thấy tại đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Viện trưởng VKSND huyện Đất Đỏ chưa làm hết trách nhiệm trong chỉ đạo, rà soát các văn bản trước khi xây dựng, áp dụng ban hành tại đơn vị, dẫn đến nhiều văn bản áp dụng sai hoặc thiếu cơ sở pháp lý khi thực hiện. Cụ thể như: Quyết định số 12/QĐ-VKS ngày 16/01/2018 “về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ” và Quyết định số 14/QĐ-VKS ngày 17/01/2018 “về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công” đã viện dẫn Luật ngân sách nhà nước năm 2002 đã hết hiệu lực khi Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 thay thế và có hiệc lực vào năm 2017...; Chưa tuân thủ về hình thức giám sát, kiểm tra quy định tại Điều 12, Nghị định số 04/2015/NĐ ngày 09/01/2015 của Chính phủ (Phân công, giao nhiệm vụ cho một đồng chí giám sát việc chi tiêu đơn vị để đảm bảo việc sử dụng kinh phí rõ ràng, đúng quy định (giao cho đ/c Lâm phụ trách)); Viện trưởng VKSND huyện Đất Đỏ (cũng là bí thư chi bộ) triển khai, tổ chức sinh hoạt chi bộ đầy đủ hàng tháng đúng quy định (biên bản họp chi bộ). Tuy nhiên trong sổ họp giao ban của đơn vị thì vắng mặt trong 03 tháng 5,6,7/2018 (vắng mặt do bệnh) – là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Viện trưởng, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND. Do đó cần sắp xếp hợp lý thời gian hoặc kết hợp giữa họp chi bộ và họp cơ quan để bảo đảm việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu quy định tại khoản 2, Điều 4 quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND (ban hành theo quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/03/2016).

   Kết thúc đợt Thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành Kết luận thanh tra số 652/KL-VKS-TTr ngày 08/10/2018 yêu cầu Viện kiểm sát nhân huyện Đất Đỏ tiến hành rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm.


     Tin bài: Hoàng Thị Hồng Nhung – Phòng Thanh tra.

Lên đầu trang