26/12/13 15:27

Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh BR -VT

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH  BÀ RỊA – VŨNG TÀU                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 04/QĐ-VKS-P8                        Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế  tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Website
Viện kiểm sát nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

     - Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;
    - Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet;
    - Căn cứ QĐ số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ văn hoá thông tin về ban hành quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập Trang thông tin điện tử trên internet;
     Xét đề nghị của Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Website Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
   Điều 2. Giao Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trực tiếp theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện quyết định này.
   Điều 3. Các ông Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; Chánh văn phòng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ; các Phòng nghiệp vụ, các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

      Nơi nhận:                                                                                         VIỆN TRƯỞNG
       - Như điều 3;
         - 4 đ/c lãnh đạo ;                                                                            
         - Lưu VT, VP,P8
.                                                                                         (Đã ký)


                                                                                                                    Lê Thị Đầy

                                                                                                                                                                                    

 
VIỆN KIỂM SẤT NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-VKS-P8 ngày  24/12/2013
             của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

____________________


PHẦN I
QUY ĐỊNH CHUNG

        Điều 1. Phạm vi và đối tượng:
Quy chế này quy định chi tiết việc tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Ban biên tập).
Mọi hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử về những công việc liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử vksbaria-vungtau.gov.vn đều phải chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

       Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập
+ Chức năng: Là bộ phận trực thuộc Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ xuất bản các thông tin, tin tức trên Trang thông tin điện tử .
+ Nhiệm vụ : Ban biên tập có các nhiệm vụ
- Điều hành hoạt động của Website vksbrvt, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội dung thông tin, kỹ thuật, đề xuất kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo Website hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn, cũng như khả năng phát triển mở rộng Website.
- Dự thảo kế hoạch công tác của Ban biên tập trình Viện trưởng, chuẩn bị nội dung và chương trình các kỳ họp của Ban biên tập, nhóm cộng tác viên.
- Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị, tác giả gửi Website vksbrvt, phân công xử lý, biên tập, soát xét bản thảo các ấn phẩm trước khi xuất bản
- Tham mưu, đề xuất chủ đề, nội dung, hình thức, số lượng các tin tức, sự kiện.
- Hướng dẫn và phối hợp với cán bộ của các Viện kiểm sát huyện, thành phố,  các Phòng nghiệp vụ trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị. Xây dựng và tổ chức mạng lưới cộng tác viên. Hướng dẫn nghiệp vụ viết tin, biên tập tin.
- Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh nhằm thông tin về các mặt hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Viện. Quản lý các tài liệu có liên quan đến công tác xuất bản
     Điều 3. Ban biên tập có quyền hạn
- Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cấp Huyện, cấp Phòng cung cấp thông tin và duyệt nội dung để phục vụ cho công tác của Ban biên tập. Được tham dự cuộc họp, hội thảo trong ngành Kiểm sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Trực tiếp trình bày ý kiến của mình với Lãnh đạo Viện về các vấn đề có liên quan đến công tác xuất bản của Trang thông tin điện tử.
- Đề nghị cung cấp, bổ sung các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, thông báo, văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện có liên quan đến nhiệm vụ của Website.
-  Đề xuất hưởng các chế độ nhuận bút đối với công tác xuất bản theo quy định.
          - Đề xuất xem xét khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
      Điều 4. Ban biên tập có trách nhiệm
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại điều 2.
- Chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp, biên tập, xuất bản.
      Điều 5. Cơ cấu tổ chức.
Ban biên tập gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban, tổ thư ký và các biên tập viên. Số lượng, thành viên của Ban biên tập do Viện trưởng ký quyết định thành lập.
Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập do Trưởng Ban biên tập quyết định.
Cộng tác viên là lực lượng cung cấp tin, phục vụ công tác biên tập, xuất bản. Số lượng không hạn chế.

PHẦN II
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

      Điều 6. Trách nhiệm của các thành viên trong Ban biên tập
- Trưởng Ban biên tập có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về mọi mặt các thông tin đã xuất bản.
+ Định hướng chủ đề, nội dung thông tin.
+ Quyết định phân công thành viên Ban biên tập.
+ Quyết định công nhận đội ngũ cộng tác viên.
+ Quyết định tin, bài, tài liệu xuất bản. Quyết định thu hồi tin, bài, tài liệu đã xuất bản.
- Phó Trưởng Ban biên tập.
Là người chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về các nhiệm vụ phân công, có nhiệm vụ:
+ Theo dõi điều hành hoạt động của Ban biên tập, giải quyết những vấn đề có liên quan tới Trang thông tin điện tử khi Trưởng Ban biên tập vắng hoặc ủy quyền.
+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ thư ký;
+ Chỉ đạo thực hiện các chuyên mục theo phân công của Trưởng ban;
+ Tổ chức, đôn đốc các đơn vị, bộ phận liên quan soạn thảo và cung cấp tin bài liên quan đến lĩnh vực được phân công.
+ Duyệt thông tin, đánh giá bài theo chuyên mục được phân công để chi trả nhuận bút.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban biên tập.
+ Quyết định tin, bài, tài liệu xuất bản. Quyết định thu hồi tin, bài, tài liệu đã xuất bản.
+ Quyết định chủ đề, số lượng tin, bài, tài liệu, số lượng phát hành, thời điểm phát hành và kế hoạch phân phối.
+ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban biên tập và cộng tác viên.
- Thư ký.
+ Có trách nhiệm biên tập và tiếp nhận soát xét các tin, bài, ảnh của các đơn vị cung cấp; thiết kế hình thức, chỉnh sửa lỗi cú pháp, lỗi chính tả và in ấn các văn bản do các nguồn gửi đến, phải đảm bảo nội dung, hình thức đúng theo quy định.
+ Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin kịp thời lên trang thông tin điện tử;  là đầu mối tiếp nhận tin, bài, tài liệu để chuyển đến các thành viên trong Ban biên tập xử lý. Xem xét lần cuối trước khi trình Trưởng, Phó Ban biên tập cho xuất bản.
+ Chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động của Ban biên tập.
+ Đề xuất, thực hiện các chế độ, chính sách phục vụ công tác viết tin, biên tập, xuất bản. Giúp Ban biên tập xây dựng chương trình, kế hoạch các chuyên đề thông tin và những nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Viện mang tính thời sự.
+ Lập kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng viết tin, nhận và gửi thông tin cho các thành viên Ban Biên tập.
+ Dự trù kinh phí, thanh quyết toán các hoạt động của Ban biên tập theo quy định.
- Biên tập viên :
+ Phụ trách biên tập các tin, bài, tài liệu theo từng nội dung chuyên mục được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và đúng quy định nguồn thông tin thích hợp.
+ Đề xuất danh sách và tham gia tổ chức mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ biên tập tin theo chuyên mục phụ trách.
-  Cộng tác viên:
+ Là các cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các bạn đọc trong và ngoài tỉnh đã chính thức đăng ký và được Trưởng ban biên tập quyết định công nhận.
+ Tham gia cung cấp thông tin thuộc tất cả lĩnh vực họat động của ngành Kiểm sát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

PHẦN III
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN


    Điều 7.  Nội dung thông tin
Các nội dung tin, bài, tài liệu phải đảm bảo tính chính xác, đẩy đủ,  phản ánh tình hình họat động công tác Kiểm sát trong tỉnh; trao đổi kinh nghiệm trong nghiệp vụ, quản lý; cung cấp thông tin tư liệu pháp luật cần thiết.
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thông tin về Văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân theo luật định. 
Thông tin về công tác phối hợp của Viện kiểm sát với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Tin tức, hình ảnh, sự kiện liên quan đến các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Các thông tin nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đăng quảng cáo theo quy định của pháp luật.
    Điều 8.  Quy trình xuất bản
- Bước 1 (do người viết thực hiện) : Đưa tin, bài, tài liệu có đủ các yếu tố   “tựa đề, tóm tắt nội dung, nội dung, tên (bút danh) người viết, nguồn tin (nếu lấy thông tin từ nguồn khác)”.
- Bước 2 (thư ký Ban biên tập) : Nhận, phân lọai sơ bộ và chuyển cho các biên tập viên theo phân công phụ trách chuyên mục.
- Bước 3 (biên tập viên chuyên mục) : Xem xét và duyệt nội dung bài viết của cộng tác viên gửi về, nhằm kiểm tra, thẩm định, xác thực lại tính chính xác của thông tin để sửa đổi, bổ sung. Nếu đạt yêu cầu về nội dung và hình thức, sẽ chuyển bài viết cho Thư ký Ban biên tập. Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu, ban biên tập trả bài viết lại cho cộng tác viên yêu cầu biên tập lại.
- Bước 4 (thư ký Ban biên tập) : Phụ trách phần hiệu chỉnh nội dung, rà soát lỗi cú pháp và chính tả, biên tập lại, hoàn thiện bài viết; định dạng nội dung hình ảnh, sau đó chuyển đến Trưởng, Phó Trưởng ban biên tập thẩm định và có ý kiến phê duyệt xuất bản hay thu hồi.
- Bước 5 (Trưởng, Phó Trưởng ban biên tập): Quyết định tin, bài, tài liệu xuất bản. Quyết định thu hồi tin, bài, tài liệu đã xuất bản. Thư ký biên tập giao cho Biên tập viên phụ trách kỹ thuật thi hành ngay.
Các bước từ 1 đến 5 của Quy trình xuất bản được thực hiện thông qua hệ thống thư điện tử của Ban biên tập.
     Điều 9.  Thời gian xử lý tin, xuất bản

- Việc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử được thực hiện hàng ngày. Các bước của quy trình xuất bản quy định tại điều 8 được thực hiện trong ngày.
- Địa chỉ Email nhận tin banbientap@vksbrvt.gov.vn

PHẦN IV
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG  – MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN BIÊN TẬP


    Điều 11Phương thức hoạt động
- Ban biên tập họp giao ban hàng tháng vào ngày làm việc cuối tháng, khi cần thiết Ban biên tập có thể họp bất thường theo yêu cầu của Trưởng Ban biên tập.
- Trong trường hợp Trưởng ban biên tập đi vắng, Phó trưởng ban biên tập sẽ chủ trì cuộc họp thay Trưởng ban biên tập, sau đó báo cáo kết quả cuộc họp với Trưởng ban biên tập.
- Các Thành viên Ban biên tập: Chấp hành theo sự phân công của Trưởng ban Biên tập, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban biên tập, phát huy tốt vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ được Ban biên tập phân công.
   Điều 12Quan hệ công tác
Đối với các Phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh, các Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, Ban biên tập được quyền đề nghị lãnh đạo đơn vị cung cấp thông tin và duyệt trước nội dung để phục vụ cho công tác của Ban biên tập.

PHẦN V
KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG – KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


  Điều 13Kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Ban biên tập được sử dụng từ nguồn kinh phí Cơ quan Viện kiểm sát tỉnh và nguồn thu dịch vụ, quảng cáo phát sinh từ hoạt động xuất bản.
Cho phép Ban biên tập được cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, văn phòng luật sư, trên Trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật; kinh phí thu được bổ sung vào kinh phí Cơ quan, việc sử dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ.
   Điều 14.   Khen thưởng:
Hàng năm, Ban Biên tập tổ chức họp đánh giá, tổng kết quá trình hoạt động của Ban; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cho năm tới.
Thành viên của Ban Biên tập và tổ thư ký thực hiện tốt nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến cải tiến nâng chất lượng của trang thông tin sẽ được bình bầu, khen thưởng (kể cả khen thưởng đột xuất) theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
   Điều 15Kỷ luật
Đối với những cá nhân, tập thể vi phạm Luật Báo chí; vi phạm các điều của Quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có những biểu hiện làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng và kế hoạch phát hành tin của Trang thông tin điện tử. Ban Biên tập xem xét và đề nghị hình thức kỷ luật theo quy định.

PHẦN VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 16.  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


     Nơi nhận:                                                                                           VIỆN TRƯỞNG
      - Kèm theo QĐ ban hành Quy chế này;
        - 4 đ/c lãnh đạo ;
        - Lưu VT, VP,P8.        
                                                                                                                    ( Đã ký)

 

                                                                                                                    Lê Thị Đầy
     

Lên đầu trang