14/05/18 14:08

Kế hoạch thi kiểm sát viên năm 2018

  VIỆN KSND TỐI CAO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU        

         
    Số: 304/CV- VKS-P15                        Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 14  tháng 5 năm 2018

    V/v thi kiểm sát viên năm 2018

 

                           Kính gửi:   - Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;
                                              - Phòng nghiệp vụ.
                                       

          Thực hiện Kế hoạch số: 51/KH-VKSTC ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, Trưởng các phòng nghiệp vụ thông báo Kế hoạch số: 51/KH-VKSTC ngày 02/5/2018 đến toàn thể các cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện đăng ký danh sách dự thi.

          Căn cứ Kế hoạch số: 51/KH-VKSTC, việc đăng ký dự thi đợt 1/2018 áp dụng đối với đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tính đến tháng 6/2018. Cán bộ, công chức căn cứ hướng dẫn về đối tượng tham gia dự thi, điều kiện, tiêu chuẩn để đăng ký dự thi. Các đơn vị tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đăng ký dự thi các ngạch Kiểm sát viên gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 17/5/2018 để tổng hợp báo cáo Uỷ Ban kiểm sát xem xét, quyết định.

          Ghi chú: Kế hoạch số: 51/KH-VKSTC ngày 02/5/2018 của Viện KSND tối cao  về tổ chức thi tuyển kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2018 và các thông tin về thi tuyển Kiểm sát viên năm 2018 sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.


                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG
  Nơi nhận:                                                                       
-  Như trên;
- Lưu VP.


                                                                                                                      Lê Thị Đầy

 

 

    Các đơn vị tải kế hoạch thi tuyển kiểm sát viên tại đây: ke hoach thi KSV.PDF

Lên đầu trang