17/11/17 15:07

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2017

         Thực hiện Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 13/11/2017 của VKSND tối cao về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2017. Để có cơ sở xây dựng báo cáo và bình xét thi đua, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, xây dựng báo cáo của đơn vị mình đảm bảo những nội dung theo hướng dẫn VKSND tối cao. Các đơn vị xây dựng báo cáo, hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng tổng hợp trước ngày 25/11/2017. Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ 01/12/2016 đến ngày 20/11/2017.

         Các đơn vị tải công văn, hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng tại đây:

Congvan-Huongdan-Baocao-Thiduakhenthuong.rar

 

       Tin bài: VPTH - VKSND tỉnh

Lên đầu trang