24/07/17 16:49

Hướng dẫn một số vấn đề còn vướng mắc trong công tác thống kê.

        Để nâng cao chất lượng công tác thống kê, VKSND tối cao hướng dẫn một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thống kê.

       Các đơn vị tải CV số 2649/VKSTC-C2 về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê tại đây:cv2649-vksndtcc2-huongdanthuchiencongtacthongke.PDF

Lên đầu trang