06/03/17 08:36

Kết quả nâng lương kỳ 1 năm 2017.

       Thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 06 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Hội đồng nâng lương Viện KSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã họp thông qua danh sách đề nghị nâng lương kỳ 1 năm 2017, kết quả:

1. Nâng lương trước thời hạn: có 07 trường hợp
       1. Nguyễn Duy Thạch- KSV sơ cấp- VKSND thành phố Bà Rịa.
       2. Vũ Trí Thức- KSV trung cấp- VKSND tỉnh.
       3. Khuất Thị Thu Hà- KSV sơ cấp- VKSND tỉnh.
       4. Đồng Thị Huế- cán sự- VKSND tỉnh.
       5. Trường Thị Hương Giang- KSV sơ cấp- VKSND tỉnh.
       6. Trần Thị Lành- KSV sơ cấp- VKSND huyện Long Điền.
       7. Nguyễn Minh Khuê- KSV sơ cấp- VKSND huyện Đất Đỏ.

2. Nâng lương thường xuyên cho 31 công chức, người lao động.

       Có danh sách kèm theo. Các đơn vị tải danh sách tại đây: kỳ 1 năm 2017.xls

     

      Tin bài: Thành Linh - Phòng 9.

Lên đầu trang