09/11/16 15:53

Đánh giá Công Chức- Kê khai lý lịch- Kê khai tài sản năm 2016

       1. Đánh giá cán bộ, công chức và người lao động năm 2016.

       Thực hiện Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế 06). Công chức, người lao động tự đánh giá, phân loại theo mẫu 01 kèm theo quy chế. Tải quy chế tại đây: QuyChe-BieuMauDanhGia-PhanLoaiCBCC.PDF

      2. Kê khai lý lịch công chức

        Thực hiện hướng dẫn số 06/HD-VKSTC ngày 10/1/2014 của VKSND tối cao về quản lý hồ sơ công chức. Phòng tổ chức cán bộ yêu cầu các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo kê khai cuốn lý lịch công chức, lý lịch bổ sung (năm 2016). Tải danh sách kèm theo, lý lịch bổ sung tại đây:Danh sach Viết lý lịch.xls    và   mau-phieu-bo-sung-ly-lich.doc

       3. Kê khai tài sản thu nhập năm 2016

       Thực hiện Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC-V9 ngày 5/11/2014 hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ. VKSND tỉnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập trong đơn vị theo Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC-V9. Tải hướng dẫn tại đây:HuongDanKeKhaiTaiSanThuNhap-NghiDinh78.PDF

Lên đầu trang