29/04/16 14:44

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU TRIỂN KHAI 07 BỘ LUẬT, LUẬT VỀ TƯ PHÁP

 

     Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sau đây gọi chung là các bộ luật, luật) và các Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành các bộ luật, luật. Ngày 12/01/2016 Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về việc triển khai thi hành các bộ luật, luật trong ngành Kiểm sát nhân dân.
    Đây là các đạo luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tình hình mới. Xác định rõ tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc triển khai các bộ luật, luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/3/2016 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tổ chức tập huấn chuyên sâu các đạo luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức trực thuộc, trong đó chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bào chữa, giám định tư pháp; rà soát toàn diện các văn bản liên quan đến các bộ luật, luật để sửa đổi, bổ sung, thay thể hoặc ban hành mới; Các ngành trong khối tư pháp phải xây dựng kế hoạch triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị; Sở tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các đạo luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhằm nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và thực hiện...
      Để cụ thể hoá quan điểm chỉ đạo của VKSND tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu, lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 238/KH-VKS-VP ngày 29/4/2016 tổ chức tập huấn 07 bộ luật, luật đến VKS hai cấp nhằm triển khai thực hiện, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các bộ luật, luật đến cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát Bà Rịa – Vũng Tàu, nhất là những yêu cầu mới đặt ra cho Ngành để bản thân mỗi cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nắm bắt đầy đủ các quy định của các bộ luật, luật áp dụng trực tiếp vào giải quyết công việc đạt kết quả tốt nhất. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ cho việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mới; đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho việc thi hành các bộ luật, luật; đảm bảo cho cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác kiểm sát ở các khâu nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ngay sau khi bộ luật, luật có hiệu lực thi hành./.
                                                             
                                                                   Vũ Thị Hồng Hạnh – Văn phòng tổng hợp


 

Lên đầu trang