Trang chủ / Giới thiệu / Phòng 7

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ
VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 7)

 

      1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

      Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự (sau đây gọi tắt là Phòng 7) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự. Mọi hoạt động của phòng chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng 7 có các nhiệm vụ sau:

     1. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử (THQCT & KSXX) phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự; đảm bảo việc xét xử nghiêm minh, dân chủ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

     2. Kiểm sát các bản án, quyết định hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp huyện do các VKSND huyện, thành phố gửi đến. Phát hiện những bản án và quyết định của cấp sơ thẩm có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới, tham mưu cho lãnh đạo Viện ra quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; kháng nghị bổ sung theo thủ tục phúc thẩm.

     3. Thông qua công tác THQCT & KSXX phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự, tổng hợp các thiếu sót, vi phạm của các VKSND huyện, thành phố trong công tác THQCT & KSXX  sơ thẩm án hình sự để xây dựng thông báo rút kinh nghiệm hoặc tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh có văn bản chỉ đạo.

     4. Xây dựng chương trình công tác hàng năm của phòng và hướng dẫn công tác THQT & KSXX án hình sự cho các VKSND huyện, thành phố.

     5. Theo dõi hướng dẫn, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ THQCT & KSXX án hình sự đối với các VKSND huyện, thành phố theo định kỳ, đột xuất hoặc theo kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh. Tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm do các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và các VKSND huyện, thành phố phối hợp với Toà án cùng cấp để rút kinh nghiệm và tổng hợp xây dựng chuyên đề. 

     6. Tham gia xây dựng các dự án luật, các chuyên đề hoặc Quy chế nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh. Xây dựng các loại báo cáo; chuyên đề theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo VKSND tỉnh, các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao.

     7. Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử của Cơ quan điều tra, Toà án và các cơ quan, tổ chức khác, tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh  ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

     8. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-2008/VKSTC-VTP1 ngày 19/6/2008 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cưởng công tác kháng nghị phúc thẩm đối với VKSND hai cấp trong tỉnh.

     9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh giao.

    

     2. Cơ cấu tổ chức:    

      Trưởng phòng: Đồng chí Cao Nguyên Lộc; 

      Phó Trưởng phòng: Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng;

     Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí


     3. Liên hệ: 

        Phòng 7 Trụ sở: 326 Phạm Văn Đồng- phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa - tỉnh BR - VT.

        Số điện thoại: 0254.3721732 - 142.

Lên đầu trang